Polityka prywatności

Strona zawiera informacje o polityce prywatności platformy eSEB.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.eseb.pl, www.trainingbroker.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącej własność Usługodawcy.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Piotr Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „raining Broker Piotr Majewski adres: ul. Uroczysko 3 lok. 13, 03-284 Warszawa, NIP 9482241013, REGON 146093623, świadczący Usługi bez jednoczesnej obecności Stron, na zasadach opisanych w Regulaminie i przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, dalej jako: „Usługodawca”.

Zakres zbieranych danych

Usługodawca zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 

1. Cel przetwarzania danych

 • Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności w celu realizacji zakupionych Usług, zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem, wystawiania faktur. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182),
 • Dane osobowe Użytkowników, podane za pomocą Formularza dostępnego w Serwisie, przetwarzane będą przez Usługodawcę także w celu marketingu produktów i usług własnych Usługodawcy, jako administratora danych. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182),

W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, Dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu kierowania do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422). Podanie danych jest dobrowolne.

 

2. Prawo dostępu

 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 • Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu Konta posiadanego w Serwisie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

3. Mechanizm cookies

 • Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 • Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 • W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 • W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

4. Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

 

5. Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182).
 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 • Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy. 

8. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: p.majewski@tbroker.eu

 

9. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu i w nim określonych. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Serwisu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.